Αρχική σελίδα
   
English

   

Αυτός ο τόπος προορίζεται μόνο για τα Μέλη ΔΕΠ και το Προσωπικό του Τομέα ΜΚ&ΑΕ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε θέματα και ανακοινώσεις που αφορούν στα μέλη ΔΕΠ και στο Προσωπικό του Τομέα ΜΚ&ΑΕ.

 

100713 ΦΕΚ 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας "Πρόγραμμα Διαύγεια"

Ημερομηνία: 14/09/2010

 

Πίνακας Κατανομής Αρμοδιοτήτων & Ενεργειών (Πολυδύναμης Μονάδας κτλ.)

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

080228 ΦΕΚ 327 Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Συγγραμμάτων

Ημερομηνία: 28/04/2009

 

060227 ΦΕΚ 41 Θέματα ΑΕΙ

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

070320 ΦΕΚ 69 Νόμος Πλαίσιο

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

070424 ΦΕΚ 608 Συγκροτήσεις

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

070608 ΦΕΚ 130 Δια βίου Μάθηση

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

070813 ΦΕΚ 1466 Πιστωτικές μονάδες

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

080321 ΦΕΚ 49 Έρευνα

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

080506 ΦΕΚ 787 Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

080716 ΦΕΚ 148 Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

080825 ΦΕΚ 177 ΚΕΣ

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

081103 ΦΕΚ 220 Πρότυπος Κανονισμός ΑΕΙ

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

820716 ΦΕΚ 87 Nόμος-1268-1982

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

050802 ΦΕΚ 189 Αξιολόγηση

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

 
Διαχειριστής